Bewaker

security

Niet veel mensen zijn zich bewust van het feit dat een bewaker verschilt van een ongewapende bewaker. Het is een feit dat de taken van een bewaker meer voorzichtige planning en vermindering van de dreiging voor de fysieke omgeving inhouden in vergelijking met een ongewapende bewaker.

In tegenstelling tot een ongewapende bewaker, bestaat de rol van een contractuele veiligheidsagent erin bescherming te bieden aan gebouwen, beroemdheden en politici. Hun acties moeten in verhouding staan tot de risicovolle houding die hun opdrachtgever waarneemt. Hun taak kan inhouden dat zij de aanwezigheid van ronddwalende handen en herkenbare gezichten moeten herkennen camerasysteem amsterdam.

Om ervoor te zorgen dat de bescherming die zij bieden isuffsortsense van de veiligheid van hun cliënt. Beveiligers moeten op de hoogte zijn van de manier waarop de forten normaal worden schoongemaakt, hoe de lichten werken, of de lokalen helder zijn en of er geluiden zijn die de veiligheid van de patroons kunnen alarmeren.

Een bewaker kan snel beslissingen nemen in onverwachte omstandigheden. Hij moet een alerte geest hebben en kunnen reageren op druk. De veiligheidsagent moet alert zijn wanneer hij zich in een netelige situatie bevindt. Mocht hij het gevoel hebben dat zijn leven in gevaar is, dan dient hij zich te melden bij een arts of bij een bewakingsagent zodra hij de noodzaak daartoe voelt.

Een bewakingsagent moet een anderszins bevredigende persoonlijkheid hebben. Hij of zij moet een persoon zijn met een karakter dat vriendschap en verstandhouding met mensen waardig is. Deze eigenschappen zullen ervoor zorgen dat hij zich op zijn gemak zal voelen in het gezelschap van zowel vrouwen als mannen.

Het is belangrijk dat een veiligheidsagent de onmiddellijke omgeving inschat en beschrijft als de gelegenheid zich voordoet om routinebewakingstaken uit te voeren. Hij of zij dient rekening te houden met de demografische gegevens en de locatiemanager een gedetailleerd verslag te bezorgen van de bewakers en de locatie op het ogenblik van het incident.

De taken van een veiligheidsagent moeten worden uitgevoerd binnen het vooraf bepaalde tijdsbestek. De bewakingsagent moet ernaar streven een minimale dekkingsgraad te handhaven, zoals door de werkgever is vastgesteld. De bewaker moet zich duidelijk kenbaar maken aan iedereen die hem benadert. De communicatie met het publiek dient te geschieden in een taal die zij begrijpen.

Een beveiligingsbeambte dient een professionele en afstandelijke houding aan te nemen bij het uitbrengen van zijn of haar rapporten aan zijn of haar meerdere. Hij of zij is verantwoordelijk voor het doorgeven van alle relevante inlichtingen aan zijn of haar superieur, in het bijzonder de locatie van de bewakers en de situatie van de faciliteit. Het is ook hun taak om het personeel en de ambtenaren rechtstreeks te informeren over de betekenis van de kritieke voorzieningen die door de gebeurtenissen kunnen worden getroffen.

Aangezien het beroepsprofiel van veiligheidsagent een belangrijk deel uitmaakt van de personeelsformatie, vereisen veiligheidsagenten hogere vaardigheden en gevorderde onderwijskwalificaties dan de meeste andere personeelsleden in de beveiligingssector. De loopbaan duurt immers langer dan de meeste andere banen.Beveiligers moeten beschikken over een alertheid, reactievermogen, behendigheid, kracht en helderheid van denken. Al deze eigenschappen komen van nature voor de getrainde ogen en oren. Ook moeten zij fysiek fit en efficiënt genoeg zijn om te buigen, te reiken, te knielen, te kruipen, trappen en ladders te beklimmen.

Tenslotte moeten veiligheidsagenten of bewakers een professionele en kalme houding behouden, ondanks de tegenstrijdige druk waarmee zij te maken krijgen. Zij moeten altijd hun kalmte bewaren en zich niet laten beïnvloeden door de instigaties rondom hen. Het is ook belangrijk dat zij zelfverdedigingstechnieken leren.

Hoewel het beroep van veiligheidsagent alertheid en aandacht voor details vereist, moet hij ook in staat zijn afstandelijk en onpartijdig te blijven. Aangezien zij met verschillende soorten mensen moeten omgaan, van wie sommigen vreemden zijn, moeten bewakingsagenten over de vaardigheden beschikken om hen op hun gemak te stellen. Daarom zijn communicatieve vaardigheden zeer belangrijk voor bewakingsagenten.

Het zou juist zijn te concluderen dat de carrière van de bewaker een zeer uitdagende is en dat het veel geduld vergt om de verschillende aspecten van de baan te hanteren. Ook is het zeer cruciaal om ervoor te zorgen dat alle nodige maatregelen worden genomen om de eigendommen en het personeel van de organisatie te beschermen.

 

Archived: ICT